میزان واریزی توسط سهامداران شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بابت تادیه الباقی سرمایه از میزان 50 درصد و مبلغ 300 میلیارد ریال عبور کرد.