سهامداران محترم شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه"

با توجه به عدم تأدیه 50 درصد تعهدی سرمایه شرکت توسط تعدادی از سهامداران، به منظور تکمیل سرمایه شرکت با مجوز سازمان بورس اینگونه سهام تأدیه نشده از تاریخ 8  لغایت 28 اردیبهشت 1398 به فروش رسید و به ازای هر سهم مبلغ 594 ریال به حساب بستانکاری ایشان منظور گردید. لذا کلیه سهامدارانی که بخشی از سرمایه تعهدی خود را پرداخت ننموده‌ بودند و سهام ایشان بفروش رسیده است می‌بایست ضمن مراجعه به پرتال سهامدران شرکت به آدرس  http://saham.melico.ir  اطلاعات حساب بانکی خود (به نام شخص سهامدار) را اعلام نمایند. لازم به ذکر است کلیه سهامدارانی که اطلاعات حساب بانکی خود را اعلام نموده بودند در تاریخ 1 خرداد 1398  مبلغ مذکور به حساب ایشان واریز گردید.

باسپاس

بیمه زندگی خاورمیانه

 پرتال سهامداران