با برگزاری دومین جلسه آموزشی، سیستم فروش آنلاین محصول "مستمری و بازنشستگی تکمیلی" ویژه مدیران فروش گروه پایدار راه‌اندازی گردید.

در این جلسه علاوه بر آشنایی مدیران این گروه با محصول ارائه شده، نحوه فروش آن نیز توسط اداره آموزش به شرکت‌کنندگان تدریس شد.

"گروه توسعه هوشمند پایدار" جمعی از شبکه فروش شرکت هستند که در سراسر کشور  فعال بوده و اقدام به ارائه محصول "مستمری و بازنشستگی پایدار" می‌نمایند.