دفتر ارتباطی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در شهرستان دورود از توابع استان لرستان افتتاح شد.