هیات ‌مدیره و مدیرعامل
نام تصویر سمت ایمیل
محمدابراهیم امین رئیس هیأت‌مدیره
سیدحسین سلیمی نایب‌رئیس هیأت‌مدیره
پرویز عقیلی کرمانی عضو هیات‌مدیره
مهدی نوروزی مدیرعامل
سیداحمد احمدی هاشمی عضو هیات‌مدیره
خسرو اسمعیل‌زاده عضو هیات‌مدیره
هادی برخوردار عضو هیات مدیره
عبداله فاتح عضو هیات‌مدیره