مدیران اجرایی
نام تصویر سمت ایمیل
محمدمهدی نیری معاون سرمایه‌گذاری و پشتیبانی m.nayeri@melico.ir
حمید دادپوری مدیر مالی m.dadpouri@melico.ir
محمدمهدی تربتی مدیر محاسبات فنی و توسعه محصول m.torbati@melico.ir
حمید امرایی مدیر فناوری اطلاعات h.amraei@melico.ir
فرهاد ممی‌پور مدیر بازاریابی و فروش f.mamipour@melico.ir
محمدرضا صدوقی مدیر امور نمایندگان m.saduqi@melico.ir
تابان شجاعی مدیر فنی t.shojaei@melico.ir
نیلوفر آریازاد رئیس اداره آموزش نمایندگان و توسعه بازار n.ariazad@melico.ir
عباس روحانی رئیس اداره تدارکات و پشتیبانی a.rohani@melico.ir
حسین سوهانی رئیس اداره حقوقی h.sohani@melico.ir
مهدی شیرخان رئیس اداره ارتباطات m.shirkhan@melico.ir
منصوره کمره‌ئی رئیس شعبه مرکزی m.kamarehei@melico.ir